010- 22 64 66 5 Bert: 06 18311151 Loes.arends@hetnet.nl

Privacybeleid

Wie zijn we

Yogapraktijk Loes aan de Maas, lesgevend aan de Buizenwerf 109
3063 AB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De leslocatie is aan de Buizenwerf 109
3063 AB Rotterdam
Telefoonnummer: 010- 22 64 66 5
Email adres: loes.arends@hetnet.nl

Loes Arends is de Functionaris Gegevensbescherming van Yogapraktijk Loes aan de Maas zij is te bereiken via loes.arends@hetnet.nl of telefoonnummer 010- 22 64 66 5

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Yogapraktijk Loes aan de Maas verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Yogapraktijk Loes aan de Maas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien u informatie wilt of vragen heeft over onze lessen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Yogapraktijk Loes aan de Maas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Yogapraktijk Loes aan de Maas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Yogapraktijk Loes aan de Maas gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogapraktijk Loes aan de Maas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek tot inzage
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar loes.arends@hetnet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yogapraktijk Loes aan de Maas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yogapraktijk Loes aan de Maas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Loes Arends: loes.arends@hetnet.nl